You are here

Khaskovo,HKV

This is the Khaskovo,HKV Postcode page list. Its detail is as below.

More InformationMunicipality Place Name Postcode
Хасково / Khaskovo Корен / Koren 6392
Хасково / Khaskovo Манастир / Manastir 6390
Хасково / Khaskovo Малево / Malevo 6392
Хасково / Khaskovo Долно Войводино / Dolno Vojvodino 6389
Хасково / Khaskovo Книжовник / Knizhovnik 6390
Хасково / Khaskovo Криво поле / Krivo pole 6387
Хасково / Khaskovo Момино / Momino 6387
Хасково / Khaskovo Горно Войводино / Gorno Vojvodino 6388
Хасково / Khaskovo Козлец / Kozlec 6371
Хасково / Khaskovo Маслиново / Maslinovo 6388
Хасково / Khaskovo Конуш / Konush 6370
Хасково / Khaskovo Текето / Teketo 6370
Хасково / Khaskovo Николово / Nikolovo 6364
Хасково / Khaskovo Тракиец / Trakiec 6369
Хасково / Khaskovo Широка поляна / Shiroka poljana 6365
Хасково / Khaskovo Гълъбец / Gulubec 6366
Хасково / Khaskovo Зорница / Zornica 6367
Хасково / Khaskovo Мандра / Mandra 6357
Хасково / Khaskovo Долно Големанци / Dolno Golemanci 6358
Хасково / Khaskovo Големанци / Golemanci 6358
Хасково / Khaskovo Родопи / Rodopi 6356
Хасково / Khaskovo Войводово / Vojvodovo 6353
Хасково / Khaskovo Орлово / Orlovo 6354
Хасково / Khaskovo Брягово / Brjagovo 6355
Хасково / Khaskovo Александрово / Aleksandrovo 6351
Хасково / Khaskovo Гарваново / Garvanovo 6349
Хасково / Khaskovo Узунджово / Uzundzhovo 6350
Хасково / Khaskovo Стойково / Stojkovo 6341
Хасково / Khaskovo Любеново / Ljubenovo 6342
Хасково / Khaskovo Нова Надежда / Nova Nadezhda 6330
Хасково / Khaskovo Динево / Dinevo 6340
Хасково / Khaskovo Подкрепа / Podkrepa 6312
Хасково / Khaskovo Въгларово / Vuglarovo 6313
Хасково / Khaskovo Елена / Elena 5070
Хасково / Khaskovo Хасково / Khaskovo 6300
Хасково / Khaskovo Клокотница / Klokotnica 6310
Хасково / Khaskovo Стамболийски / Stambolijski 6311