You are here

Khaskovo,HKV

This is the Khaskovo,HKV Postcode page list. Its detail is as below.

More InformationMunicipality Settlement Settlement Code Place Name Postcode
Хасково / Khaskovo HKV34-00 Манастир / Manastir 6390
Хасково / Khaskovo Малево / Malevo HKV34-21 Малево / Malevo 6392
Хасково / Khaskovo Корен / Koren HKV34-18 Корен / Koren 6392
Хасково / Khaskovo Долно Войводино / Dolno Vojvodino HKV34-10 Долно Войводино / Dolno Vojvodino 6389
Хасково / Khaskovo Книжовник / Knizhovnik HKV34-15 Книжовник / Knizhovnik 6390
Хасково / Khaskovo Козлец / Kozlec HKV34-16 Козлец / Kozlec 6371
Хасково / Khaskovo Криво поле / Krivo pole HKV34-19 Криво поле / Krivo pole 6387
Хасково / Khaskovo Криво поле / Krivo pole HKV34-19 Момино / Momino 6387
Хасково / Khaskovo HKV34-00 Горно Войводино / Gorno Vojvodino 6388
Хасково / Khaskovo Маслиново / Maslinovo HKV34-24 Маслиново / Maslinovo 6388
Хасково / Khaskovo Конуш / Konush HKV34-17 Конуш / Konush 6370
Хасково / Khaskovo Текето / Teketo HKV34-32 Текето / Teketo 6370
Хасково / Khaskovo Гълъбец / Gulubec HKV34-08 Гълъбец / Gulubec 6366
Хасково / Khaskovo Зорница / Zornica HKV34-13 Зорница / Zornica 6367
Хасково / Khaskovo Тракиец / Trakiec HKV34-33 Тракиец / Trakiec 6369
Хасково / Khaskovo HKV34-00 Николово / Nikolovo 6364
Хасково / Khaskovo Широка поляна / Shiroka poljana HKV34-35 Широка поляна / Shiroka poljana 6365
Хасково / Khaskovo Мандра / Mandra HKV34-23 Мандра / Mandra 6357
Хасково / Khaskovo Долно Големанци / Dolno Golemanci HKV34-11 Долно Големанци / Dolno Golemanci 6358
Хасково / Khaskovo Големанци / Golemanci HKV34-06 Големанци / Golemanci 6358